tl taxi
     
cien
szybko i bezpiecznie
komfort i wygoda
najlepsze ceny
applikacja

LETNIA PROMOCJA

letnia promocja

REGULAMIN KONKURSU
„Letnia Promocja TL Taxi”

 • Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem i  zarazem  koordynatorem  Konkursu  „nazwa konkursu”  jest  TL TAXI  z  siedzibą  22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Maziarnia 9, nr REGON 950281124, która posiada stronę internetową pod adresem www.tomaszowtaxi.pl oraz www.facebook.com/TLTaxi?fref=ts, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od dnia 3 lipca 2015r. do dnia 30 września 2015r. Konkurs organizowany jest na profilu TL TAXI na stronach Facebooka pod adresem: www.facebook.com/TLTaxi?fref=ts oraz na stronie internetowej www.tomaszowtaxi.pl
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tomaszowtaxi.pl.
 4. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Facebook, ani z nim związany, a ponadto Uczestnicy Konkursu w pełni zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Organizatora związane z przeprowadzeniem Konkursu.
 9. Wszelkie oświadczenia i dane, jakie Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi w związku z uczestnictwem w Konkursie będą administrowane wyłącznie przez Organizatora i nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności nie podlegają dalszemu przekazaniu serwisowi Facebook.

 

 • Zasady Konkursu
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łączne następujących warunków:
 • zebranie paragonów wydanych za przejazd taksówką TL TAXI w dniach objętych konkursem, tj. od dnia 3 lipca 2015r. do dnia 30 września 2015r.
 • przekazanie paragonów pracownikom Organizatora (kierowcom taksówek TL TAXI) w ciągu 7 dni, tj. do dnia 7 października 2015r. do godziny 24:00 wraz z danymi kontaktowymi (nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
 1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 października 2015r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na liczbę Uczestników i dostarczonych przez nich paragonów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując stosowną informację na profilu TL TAXI na stronach Facebooka, pod adresem www.facebook.com/TLTaxi?fref=ts oraz stronie internetowej www.tomaszowtaxi.pl
 3. Zwycięzcami Konkursu zostanie 17 osób, które spełnią wszystkie zasady konkursowe zawarte w punkcie 1., oraz których suma kwot znajdujących się na dostarczonych paragonach będzie najwyższa.
 4. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Facebook pod adresem www.facebook.com/TLTaxi?fref=ts oraz drogą mailową i telefoniczną do dnia 16 października 2015r.
 5. TL TAXI zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności z uwagi na małe zainteresowanie.
 • Nagroda
 1. Nagrodami są:
 • Dwa tablety
 • Kamera samochodowa
 • Słuchawki bezprzewodowe
 • Wstęp na kręgle w Hotelu Antoni
 • Karnet do SPA w Hotelu Antoni
 • 7 bonów do Punktach GO (zniżki na telefon, akcesoria lub Serwis GSM)
 • Dwa bony upominkowe do Salonu Wizażu i Stylizacji Paznokci Katarzyna Szymańska
 • 3 przejazdy TL TAXI za 1zł (dla 2 osób)
 1. Nagrody zostaną rozlosowane przez Organizatora wśród siedemnastu Zwycięzców Konkursu.
 2. Każdy spośród siedemnastu Zwycięzców może być nagrodzony tylko jedną nagrodą w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców wszystkich nagród, jeśli nie otrzyma zgłoszeń spełniających oczekiwania Organizatora.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Decyzje Organizatora Konkursu (TL TAXI) mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby dokonujące zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 4. Uczestnicy Konkursu udzielają jednocześnie na rzecz Organizatora zezwolenia na upublicznienie imienia i nazwiska Uczestnika – Zwycięzcy lub jego pseudonimu, jeżeli Uczestnik zgłosi takie zastrzeżenie na piśmie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.
W        sprawach         nieuregulowanych      niniejszym       Regulaminem  zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

<< REGULAMIN DO POBRANIA PDF >>


NASI PARTNERZY
szachownica

tomaszowtaxi.pl, bilgorajtaxi.com.pl, swidniktaxi.com, taxi tl, taksówki, przewóz osób, taksówka, tomaszów lubelski, transport, wynajem taksówek, taxi na telefon